Aktualności

19.03.2014

Działa już oficjalny fanpage Stowarzyszenia B-4 na Facebooku!

Profil jest dostępny pod adresem https://www.facebook.com/stowarzyszenieB4

Na naszym fanpage'u na bieżąco będziemy informować o działalności Stowarzyszenia oraz wszystkich ciekawych inicjatywach podejmowanych przez zaprzyjaźnione z nami organizacje i instytucje.

Zachęcamy wszystkich użytkowników Facebooka do „polubienia” i „śledzenia” naszego serwisu. Dzięki temu w przyszłości będziemy mogli dotrzeć z naszym przekazem do dużo większej ilości osób zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.

Dziękujemy za współpracę!

Zespół Stowarzyszenia B-416.01.2014

Szanowni Państwo informujemy, iż wszystkie złożone wnioski przeszły pozytywną ocenę i tym samym wszystkim Spółdzielniom Socjalnym zostało przyznane przedłużone wsparcie pomostowe

Lista rankingowa wniosków, którym zostało przyznane przedłużone wsparcie pomostowe.

Projekt "Usługowe Spółdzielnie Socjalne"
numer WND-POKL.07.02.02-18-038/11

Numer wniosku Data złożenia wniosku Liczba uzyskanych punktów UWAGI
2/W_PWP/USS/R/2013 19.12.2013 r. 85 Wniosek otrzymał przedłużone wsparcie pomostowe
4/W_PWP/USS/R/2013 20.12.2013 r. 82,5 Wniosek otrzymał przedłużone wsparcie pomostowe
5/W_PWP/USS/R/2013 20.12.2013 r. 80 Wniosek otrzymał przedłużone wsparcie pomostowe
6/W_PWP/USS/R/2013 20.12.2013 r. 80 Wniosek otrzymał przedłużone wsparcie pomostowe
3/W_PWP/USS/R/2013 20.12.2013 r. 75 Wniosek otrzymał przedłużone wsparcie pomostowe
1/W_PWP/USS/R/2013 18.12.2013 r. 65 Wniosek otrzymał przedłużone wsparcie pomostowe

13.01.2014

Szanowni Państwo informujemy o wstępnych wynikach oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Wstępna lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Projekt „Usługowe Spółdzielnie Socjalne”
numer WND-POKL.07.02.02-18-038/11

Numer wniosku Data złożenia wniosku Liczba uzyskanych punktów UWAGI
2/W_PWP/USS/R/2013 19.12.2013 r. 85 Wniosek rekomendowany do przyznania przedłużonego wsparcia pomostowego
4/W_PWP/USS/R/2013 20.12.2013 r. 82,5 Wniosek rekomendowany do przyznania przedłużonego wsparcia pomostowego
5/W_PWP/USS/R/2013 20.12.2013 r. 80 Wniosek rekomendowany do przyznania przedłużonego wsparcia pomostowego
6/W_PWP/USS/R/2013 20.12.2013 r. 80 Wniosek rekomendowany do przyznania przedłużonego wsparcia pomostowego
3/W_PWP/USS/R/2013 20.12.2013 r. 75 Wniosek rekomendowany do przyznania przedłużonego wsparcia pomostowego
1/W_PWP/USS/R/2013 18.12.2013 r. 65 Wniosek rekomendowany do przyznania przedłużonego wsparcia pomostowego

31.12.2013

Szanowni Państwo informujemy o wynikach oceny formalnej Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia finansowego na działalność spółdzielni socjalnej.


Numer wniosku Data złożenia wniosku WNIOSEK JEST KOMPLETNY i zostaje skierowany do oceny merytorycznej
1/W_PWP/USS/R/2013 18.12.2013 r. TAK
2/W_PWP/USS/R/2013 19.12.2013 r. TAK
3/W_PWP/USS/R/2013 20.12.2013 r. TAK
4/W_PWP/USS/R/2013 20.12.2013 r. TAK
5/W_PWP/USS/R/2013 20.12.2013 r. TAK
6/W_PWP/USS/R/2013 20.12.2013 r. TAK

12.12.2013

Szanowni Państwo niniejszym informujemy, iż zgodnie z paragrafem 12 „Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej oraz wsparcie pomostowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki„, maja Państwo możliwość uzyskania przedłużonego wsparcia pomostowego na okres sześciu miesięcy.
Przedłużone wsparcie pomostowe udzielane jest na podstawie Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami (według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej projektu w zakładce `Do pobrania` a także w Biurze Projektu Beneficjenta).
Wnioski można składać w terminie: od 16.12.2013 r. do 20.12.2013 r. w Biurze Projektu Beneficjenta.20.08.2013

Szanowni Państwo informujemy, iż uległ zmianie katalog wydatków kwalifkowalnych w ramach wsparcia podstawowego zawarty w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie i działalność spółdzielni socjalnej oraz wsparcie pomostowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Do pobrania zaktualizowany Regulamin przyznawania środków finansowych.28.05.2013

Szanowni Państwo informujemy o ostatecznych wynikach oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na założenie i działalność spółdzielni socjalnej.06.05.2013

Szanowni Państwo informujemy o wstępnych wynikach oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na założenie i działalność spółdzielni socjalnej.12.04.2013 Oceny wniosków formalnych

Szanowni Państwo informujemy o wynikach oceny formalnej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na założenie i działalność spółdzielni socjalnej.Numer wniosku Data złożenia wniosku WNIOSEK JEST KOMPLETNY i zostaje skierowany do oceny merytorycznej
1/W_ŚF/USS_R/2013 08.04.2013 r. TAK
2/W_ŚF/USS_R/2013 08.04.2013 r. TAK
3/W_ŚF/USS_R/2013 08.04.2013 r. TAK
4/W_ŚF/USS_R/2013 08.04.2013 r. TAK
5/W_ŚF/USS_R/2013 08.04.2013 r. TAK
6/W_ŚF/USS_R/2013 08.04.2013 r. TAK
7/W_ŚF/USS_R/2013 08.04.2013 r. TAK
8/W_ŚF/USS_R/2013 08.04.2013 r. TAK15.03.2013 Informacja

Stowarzyszenie B-4 pragnie poinformować Państwa o rozpoczęciu naboru wniosków. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się w dniu 25 marca 2013 r. i zakończy się 08 kwietnia 2013 r.

Kompletne wnioski tj.:

1) „Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego” na założenie i działalność Spółdzielni Socjalnej 

2) „Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej”

oraz załączniki:

1) potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo – doradczej,

2) wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (wymagany w przypadku zarejestrowania spółdzielni socjalnej na etapie modułu szkoleniowo – doradczego),

3) kopia nadania numeru REGON spółdzielni socjalnej (wymagany w przypadku zarejestrowania spółdzielni socjalnej na etapie modułu szkoleniowo – doradczego),

4) kopię dokumentu zawierającego PESEL uczestników projektu,

5) Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej,

6)harmonogram rzeczowo-finansowy wydatkowania środków finansowych na założenie i/lub prowadzenie działalności w ramach spółdzielni socjalnej (szczegółowy kosztorys oraz harmonogram wydatków),

7) dokumenty umożliwiające ocenę sytuacji finansowej (sprawozdanie finansowe- bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub bilans otwarcia (jeżeli działalność jest prowadzona krócej niż kwartał) (wymagany w przypadku zarejestrowania spółdzielni socjalnej na etapie modułu szkoleniowo – doradczego),

8) oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach POKL na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też złożeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej,

9) zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymanej w roku, w którym Beneficjent Pomocy ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

10) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodny ze wzorem stanowiącym - załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,

11) oświadczenie o kwalifikowalności VAT (wymagany w przypadku zarejestrowania spółdzielni socjalnej na etapie modułu szkoleniowo – doradczego).

Należy składać osobiście w biurze projektu znajdującym się na ul. Zagłoby 7b, 35-304 Rzeszów w godzinach 8:00-16:00.


Wnioski wraz z załączonymi dokumentami należy przygotować w formie papierowej wypełnionej elektronicznie w dwóch egzemplarzach.Adnotacje zamieszczone pismem odręcznym będą traktowane jako błąd formalny.


Plan oraz załączone dokumenty (z wyjątkiem dokumentów urzędowych i podpisanych przez inne podmioty) powinny być podpisane przez wszystkich założycieli spółdzielni. Jeśli dokument jest wielostronicowy musi on zostać podpisany na ostatniej stronie przez wszystkich, a pozostałe strony powinny być parafowane przez minimum jednego członka grupy.


Wniosek oraz załączone dokumenty powinny mieć ponumerowane strony (każdy dokument powinien mieć odrębną numerację).


Wszelkie kopie dokumentów załączonych do Wniosku powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika projektu (min. jednego członka grupy) poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentu klauzulą „za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem. W przypadku, gdy kopia dokumentu jest wielostronicowa istnieje możliwość umieszczenia klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wraz z aktualną datą oraz czytelnym podpisem min. jednego członka grupy.


Dokumenty złożone przed terminem rozpoczęcia naboru Wniosków lub po terminie zakończenia naboru nie będą podlegać rozpatrzeniu.

 


10.12.2012 Przedłużona rekrutacja do projektu

Beneficjent projektu powołując się na §4 ust.16 Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Usługowe Spółdzielnie Socjalne” ogłasza przedłużenie okresu rekrutacji do dnia 15 stycznia 2013r. Formularze mogą składać wyłącznie osoby, które deklarują działalność w zakresie opieki nad osobami starszymi, dziećmi lub świadczenie usług korepetycji. Serdecznie zapraszamy do biura projektu.


04.12.2012 Przedłużona rekrutacja do projektu

Beneficjent projektu powołując się na §4 ust.16 Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Usługowe Spółdzielnie Socjalne” ogłasza przedłużenie okresu rekrutacji do dnia 7 grudnia 2012 r. Formularze mogą składać wyłącznie osoby, które deklarują działalność w zakresie opieki nad osobami starszymi, dziećmi lub świadczenie usług korepetycji.


02.11.2012 Przedłużona rekrutacja do projektu „Usługowe Spółdzielnie Socjalne”

Beneficjent projektu powołując się na §4 ust.16 Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Usługowe Spółdzielnie Socjalne” ogłasza przedłużenie okresu rekrutacji do dnia 15 listopada 2012 r.


18.10.2012 Przedłużona rekrutacja do projektu „Usługowe Spółdzielnie Socjalne”

Beneficjent projektu powołując się na §4 ust.16 Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Usługowe Spółdzielnie Socjalne” ogłasza przedłużenie okresu rekrutacji do dnia 26 października 2012 r.

20.09.2012 Spotkania rekrutacyjno-informacyjne

Informujemy, iż w dniach od 3 października do 17 października zgodnie z § 4 ust. 8 Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Usługowe Spółdzielnie Socjalne” odbędą się spotkania informacyjno-rekrutacyjne w poszczególnych powiatach województwa podkarpackiego zgodnie z poniższym harmonogramem:


3 października 2012 r.
Rzeszów
Miejsce: Spółdzielnia Pracy Oświata, ul. Piłsudskiego 31, Sala dydaktyczna
godz. 9:00 – 11:00
Łańcut
Miejsce: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Łańcuckiej, ul. Moniuszki 2, Sala konferencyjna
godz. 12:00 – 14:00
Dynów
Miejsce: I Liceum Ogólnokształcące, ul. ul. 1 Maja 17, Sala dydaktyczna
godz. 15:00 – 17:00

4 października 2012 r.
Krosno
Miejsce: Restauracja HERMINA , ul. Bieszczadzka 1, Sala konferencyjna
godz. 9:00 - 11:00
Jasło
Miejsce: EDUKATOR Sp. z o.o., u. Igielna 9, Sala szkoleniowa nr 3, I piętro
godz. 13:00 – 15:00

5 Października 2012 r.
Brzozów
Miejsce: Restauracja ALTA , ul. 3-go Maja 70, Sala konferencyjna
godz. 9:00 - 11:00
Strzyżów
Miejsce: Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, ul. Polna 1, Sala konferencyjna
godz. 13:00 – 15:00

8 października 2012 r.
Dukla
Miejsce: Dom Ludowy w Cergowej
godz. 10:00 – 12:00
Sanok
Miejsce: Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Matejki 7A, Sala dydaktyczna
godz. 13:00 – 15:00

9 października 2012 r.
Ustrzyki Dolne
Miejsce: Środowiskowy Dom Samopomocy , ul. Wyzwolenia 7, Sala nr 6
godz. 10:00 – 12:00
Olszanica
Miejsce: Dom Ludowy w Olszanicy
godz. 13:00 – 15:00

10 października 2012 r.
Baranów Sandomierski
Miejsce: Ochotnicza Straż Pożarna w Baranowie Sandomierskim, ul. Kilińskiego 1, Sala przy remizie
godz. 09:00 – 11:00
Tarnobrzeg
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu, ul. I Maja 4, Sala obrad rady powiatu nr 23
godz. 12:00 – 14:00
Stalowa Wola
Miejsce: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, ul. Staszica 15b, Sala na I piętrze (za sklepem SPOŁEM)
godz. 15:00 – 17:00

11 października 2012 r.
Przemyśl
Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy, ul. ul. Katedralna 5, Sala konferencyjna
godz. 08:00 – 10:00
Bircza
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy, ul. ul. Rynek 8/1, Sala konferencyjna
godz. 11:00 – 13:00

12 października 2012 r.
Lubaczów
Miejsce: Publiczne Gimnazjum nr 2, ul. Słowackiego 9a, Sala dydaktyczna
godz. 09:00 – 11:00
Jarosław
Miejsce: Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie Skłodowskiej, ul. Kraszewskiego 3, Sala dydaktyczna
godz. 12:00 – 14:00
Przeworsk
Miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, ul. Szkolna 6, Sala dydaktyczna
godz. 15:00 – 17:00

15 października 2012 r.
Leżajsk
Miejsce: Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju, ul. Targowa 9, Sala konferencyjna
godz. 09:00 – 11:00
Nisko
Miejsce: Niżańskie Centrum Rozwoju, ul. Rudnicka 15, Sala konferencyjna
godz. 13:00 – 15:00

16 października 2012 r.
Kolbuszowa
Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej, ul. Piłsudskiego 59a, Sala konferencyjna
godz. 10:00 – 12:00
Mielec
Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu, ul. Chopina 16a, Sala konferencyjna
godz. 13:00 – 15:00

17 października 2012 r.
Dębica
Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy, ul. Cmentarna 20, Sala konferencyjna
godz. 09:00 – 11:00
Sędziszów Młp.
Miejsce: Technikum nr 1 w Sędziszowie Małopolskim, ul. Wyspiańskiego 2, Sala dydaktyczna
godz. 13:00 – 15:00

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach bezrobotnych mieszkańców województwa podkarpackiego planujących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej w zakresie świadczenia usług: opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi lub opieka nad dziećmi, sprzątanie i pielęgnacja ogrodów lub korepetycje.


17.09.2012 - Rozpoczynamy rekrutację

Informujemy, że od dnia 3 października 2012 r. rozpoczynamy rekrutację do Projektu „Usługowe Spółdzielnie Socjalne”. Więcej informacji w zakładce REKRUTACJA.


14.09.2012 - Zapraszamy na piknik

Informujemy, iż 16 września 2012 r. w godzinach 13.00 do 19.00 w Parku Jedności Polonii z Macierzą odbędzie się „Piknik Operatywnych i Kapitalnych Ludzi na Podkarpaciu” organizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

Serdecznie zapraszamy na stoisko projektu „Usługowe Spółdzielnie Socjalne” zorganizowane w części wystawienniczej . Piknik będzie świetną okazją do zapoznania się z ofertą projektową oraz zasadami rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Usługowe Spółdzielnie Socjalne”.31.08.2012 - II Ogólnopolskie Targi ZAZ

W dniach 24-25 sierpnia 2012 r. na Hali Podpromie w Rzeszowie odbyły się II Ogólnopolskie Targi Zakładów Aktywności Zawodowej. Do Rzeszowa przyjechali przedstawiciele Zakładów Aktywności Zawodowej z całej Polski, którzy zaprezentowali bardzo bogaty przekrój oferty wystawienniczej – od gastronomii, przez rękodzieło artystyczne i liczne usługi, po... osprzęt elektrotechniczny. Sześć Zakładów Aktywności Zawodowej zostało także uhonorowanych godłami marketingowymi „Godne polecenia”, przyznawanymi za najwyższej jakości produkty i usługi. Były to ZAZy ze Świerzawy (ręcznie malowane bombki choinkowe), Stanisławowa (zdrowa żywność), Starych Oleszyc (ekologiczne podpałki K-Lumet i profesjonalne niszczenie dokumentów), Woli Rzędzińskiej (osprzęt elektromechaniczny), Nowej Sarzyny (meble oraz za wyroby z wikliny) oraz Piły (torby-eko).

Swoje stoiska informacyjne wystawiły także między innymi Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzki Urząd Pracy, Fundacja Akademia Obywatelska i wiele innych urzędów, instytucji i organizacji działających na rzecz wspierania ekonomii społecznej, w tym Stowarzyszenie B-4, które prezentowało ofertę projektu ‘Usługowe Spółdzielnie Socjalne”. Targi były świetną okazją do zapoznania się z ofertą projektową oraz zasadami rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Usługowe Spółdzielnie Socjalne”.

fot. Wojciech Kutnik
kontakt

Realizator projektu

Stowarzyszenie B-4
ul. Zagłoby 7b
35-304 Rzeszów
tel. 731 998 568
fax +(48) 17 778 85 91
info@b4.org.pl
www.b4.org.pl

Biuro projektu

Stowarzyszenie B-4
ul. Zagłoby 7b
35-304 Rzeszów
tel. 731 998 568
fax +(48) 17 778 85 91
spoldzielnie@b4.org.pl

Koordynator Projektu:

Beata Sołtys
bsol@b4.org.pl